Disclaimer & Privacyverklaring

Meer informatie over onze content en uw gegevens

 

DISCLAIMER

Intellectueel eigendom

U kunt gratis gebruik maken van de website. U mag de informatie op deze website niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken dan wel misbruiken. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beets Aluminium Products BV foto's, video's of andere informatie op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beets Aluminium Products BV.

 

Geen garantie op juistheid en gebruik van de website

Wij streven naar actuele informatie op onze website. Indien de website onvolledig dan wel onjuist is, kan Beets Aluminium Products BV daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele virussen die op de website voorkomen en de verspreiding van informatie die gebruikers van de website verzenden.

 

Privacy statement
Beets Aluminium Products hecht waarde aan uw privacy. Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar ons privacy statement.

Geschillen
Indien sprake is van een geschil, is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de website en deze disclaimer te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling.

 

   

Privacyverklaring

Beets Aluminium Products B.V., gevestigd aan Spoorstraat 85 te Oudkarspel, vindt het belangrijk dat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Op deze pagina kunt u lezen wat wij doen om uw gegevens te beschermen. Heeft u vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0226 34 07 71 of per mail via info@beets-ap.com.

 

Verwerking persoonsgegevens
Beets Aluminium Products B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam contactpersoon van onze klanten en leveranciers;
- Bedrijfsadres;

- Zakelijk telefoonnummer;

- Zakelijk e-mailadres;
- Zakelijk bankrekeningnummer.


U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Indien u echter geen of onvoldoende gegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is doorgaans noodzakelijk om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Beets Aluminium Products B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van persoonsgegevens.

 

Doel en grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Communicatie die nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Informeren over wijzigingen van onze producten of diensten;
- Afleveren of bestellen van onderdelen en oogstbanden;

- Het afhandelen van betalingen.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor wettelijke bewaartermijnen, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Delen met derden
Beets Aluminium Products B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden bij ons lokaal, op de server, opgeslagen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies en vergelijkbare technieken
Beets Aluminium Products B.V. gebruikt functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de diensten van Google Analytics om het gebruik van onze website inzichtelijk te krijgen en op basis van deze informatie de website te verbeteren. Wij delen hierbij geen gegevens met Google, ook niet voor advertentiedoeleinden. Gegevens zijn voor ons anoniem en niet te herleiden tot een persoon. Indien de geanonimiseerde gegevens voor ons onvoldoende blijken te zijn, vragen wij u eerst toestemming om de volledige gegevens te verwerken.

 

Beveiliging
Beets Aluminium Products B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden van maatregelen zijn:
- Fysieke beveiliging;
- Beveiliging van IT-infrastructuur.

Als u een vermoeden heeft van misbruik, neem dan contact op via info@beets-ap.com.

 

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kunt u een verzoek sturen naar info@beets-ap.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Beets Aluminium Products B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

 

Wijzigingen
Beets Aluminium Products B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring, zonder voorafgaande mededeling. Wij raden dan ook aan om regelmatig de privacyverklaring op de website te bekijken, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatst geldende versie.